GIỚI THIỆU
Để phát triển và quản lý nguồn tài liệu số của Nhà trường hiệu quả, phục vụ tốt cho công tác đào tạo, NCKH của Trường trong giai đoạn mới, phù hợp với thời kỳ công nghệ 4.0 và chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, Nhà trường xây dựng cơ sở dữ liệu số thư viện gắn kết, liên kết với các học phần trong chương trình đào tạo (CTĐT), sử dụng nội bộ trong Trường; thiết kế website tài liệu số để quản lý, lưu trữ và cung cấp tài liệu cho người học (gồm sinh viên, học viên, NCS) trong toàn Trường.
Ý nghĩa của website tài liệu số:
- Cung cấp tài liệu cho người học thuận tiện, tập trung, bám sát với học phần trong CTĐT;
- Cần thiết và phù hợp với hình thức đào tạo từ xa của Nhà trường;
- Phục vụ cho công tác khảo thí & đảm bảo chất lượng (xây dựng, kiểm định và đánh giá các CTĐT, kiểm định nhà trường,…), công tác thống kê và báo cáo,…
- Tài liệu được quản lý tập trung theo học phần của CTĐT. Mỗi tài liệu được thừa kế và sử dụng chung cho nhiều học phần, học kỳ và năm học khác nhau;
- Việc cập nhật, bổ sung tài liệu thuận tiện từ nhiều nguồn khác nhau (từ giảng viên, thư viện,…);
- Việc tìm kiếm và tra cứu tài liệu thuận tiện:
+ Mỗi giảng viên đều có tài khoản là địa chỉ email nội bộ của Trường, dễ dàng cập nhật tài liệu cho các học phần được phận công giảng dạy, quản lý kho tài liệu của cá nhân. Người học cũng sử dụng tài khoản là địa chỉ email nội bộ của Trường để tìm kiếm, tra cứu tài liệu dễ dàng phục vụ học tập tại Trường;
+ Người học tra cứu và xếp theo Tiêu đê/Mô tả/Ngôn ngữ/Lĩnh vực/Loại/Tác giả/ Năm xuất bản/ Nhà xuất bản,..của tài liệu;
+ Đặc biệt người học có thể tra cứu tài liệu thiêu CTĐT, cụ thể là theo từng học phần trong CTĐT.