TRA CỨU TÀI LIỆU SỐ TÍCH HỢP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Cơ sở dữ liệu số tích hợp chương trình đào tạo giúp người học dễ dàng tra cứu tài liệu theo từng học phần. Tài liệu được cập nhật từ cán bộ thư viện, giảng viên quản lý và giảng dạy các học phần.
THỐNG KÊ LĨNH VỰC
TT Lĩnh vực Tài liệu in Tài liệu số Truy cập
1 Chính trị, Pháp luật 692 54 2
2 Cơ khí 7341 238 8
3 Điện 6157 170 8
4 Điện tử, Viễn thông 3058 126 21
5 Đồ án 0 0 0
6 Khác 5 1 0
7 Khoa học cơ bản 4545 113 12
8 Kinh tế 428 25 3
9 Luận văn, luận án 0 0 0
10 Môi trường 319 16 1
11 Ô tô 40 2 1
12 Sư phạm 557 5 0
13 Tâm lý, xã hội 0 0 0
14 Xây dựng 755 28 6
Cộng: 23897 778 62
THỐNG KÊ LOẠI
TT Loại Tài liệu in Tài liệu số Truy cập
1 Chuyên khảo 249 99 1
2 Giáo trình 21140 523 58
3 Hướng dẫn 0 0 0
4 Tham khảo 2508 156 3
Cộng: 23897 778 62
THỐNG KÊ DỮ LIỆU
TT Dữ liệu Tài liệu in Tài liệu số Truy cập
1 Bài giảng online 0 0 0
2 Khác 0 0 0
3 Luận án 0 0 0
4 Luận văn 255 124 2
5 Sách bộ 8066 213 7
6 Sách đơn 15576 441 53
Cộng: 23897 778 62
HỌC PHẦN VÀ TÀI LIỆU

Tổng số học phần
594
HP gắn tài liệu
4
HP chưa gắn tài liệu
590