TRA CỨU TÀI LIỆU SỐ TÍCH HỢP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Cơ sở dữ liệu số tích hợp chương trình đào tạo giúp người học dễ dàng tra cứu tài liệu theo từng học phần. Tài liệu được cập nhật từ cán bộ thư viện, giảng viên quản lý và giảng dạy các học phần.
THỐNG KÊ LĨNH VỰC
TT Lĩnh vực Tài liệu in Tài liệu số Truy cập
1 Chính trị, Pháp luật 3072 228 38
2 Cơ khí 47672 1444 596
3 Điện 36080 1208 640
4 Điện tử, Viễn thông 17355 888 384
5 Đồ án 0 0 0
6 Khác 235 86 62
7 Khoa học cơ bản 25618 839 245
8 Kinh tế 3143 198 141
9 Luận văn, luận án 2 3 4
10 Môi trường 2483 232 252
11 Ô tô 243 27 76
12 Sư phạm 840 20 0
13 Tâm lý, xã hội 0 2 1
14 Xây dựng 2465 331 1149
Cộng: 139208 5506 3588
THỐNG KÊ LOẠI
TT Loại Tài liệu in Tài liệu số Truy cập
1 Chuyên khảo 1068 312 30
2 Giáo trình 114536 2918 1120
3 Hướng dẫn 60 12 45
4 Tham khảo 23551 2268 2393
Cộng: 139215 5510 3588
THỐNG KÊ DỮ LIỆU
TT Dữ liệu Tài liệu in Tài liệu số Truy cập
1 Bài giảng online 0 1 2
2 Khác 1 9 4
3 Luận án 11 11 0
4 Luận văn 989 464 7
5 Sách bộ 37476 1144 290
6 Sách đơn 100738 3881 3285
Cộng: 139215 5510 3588
HỌC PHẦN VÀ TÀI LIỆU

Tổng số học phần
594
HP gắn tài liệu
499
HP chưa gắn tài liệu
95