TRA CỨU TÀI LIỆU SỐ TÍCH HỢP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Cơ sở dữ liệu số tích hợp chương trình đào tạo giúp người học dễ dàng tra cứu tài liệu theo từng học phần. Tài liệu được cập nhật từ cán bộ thư viện, giảng viên quản lý và giảng dạy các học phần.
THỐNG KÊ LĨNH VỰC
TT Lĩnh vực Tài liệu in Tài liệu số Truy cập
1 Chính trị, Pháp luật 131 24 10
2 Cơ khí 14757 505 455
3 Điện 12252 476 502
4 Điện tử, Viễn thông 5608 376 300
5 Đồ án 0 0 0
6 Khác 83 56 56
7 Khoa học cơ bản 7835 354 78
8 Kinh tế 782 86 126
9 Luận văn, luận án 0 1 4
10 Môi trường 698 126 198
11 Ô tô 15 16 63
12 Tâm lý, xã hội 0 0 0
13 Xây dựng 334 201 980
Cộng: 42495 2221 2772
THỐNG KÊ LOẠI
TT Loại Tài liệu in Tài liệu số Truy cập
1 Chuyên khảo 80 4 11
2 Giáo trình 33710 789 595
3 Hướng dẫn 60 9 32
4 Tham khảo 8645 1419 2134
Cộng: 42495 2221 2772
THỐNG KÊ DỮ LIỆU
TT Dữ liệu Tài liệu in Tài liệu số Truy cập
1 Khác 0 2 2
2 Luận án 7 10 0
3 Luận văn 55 43 2
4 Sách bộ 10134 335 158
5 Sách đơn 32299 1831 2610
Cộng: 42495 2221 2772
HỌC PHẦN VÀ TÀI LIỆU

Tổng số học phần
594
HP gắn tài liệu
487
HP chưa gắn tài liệu
107