TRA CỨU TÀI LIỆU SỐ TÍCH HỢP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Cơ sở dữ liệu số tích hợp chương trình đào tạo giúp người học dễ dàng tra cứu tài liệu theo từng học phần. Tài liệu được cập nhật từ cán bộ thư viện, giảng viên quản lý và giảng dạy các học phần.
THỐNG KÊ LĨNH VỰC
TT Lĩnh vực Tài liệu in Tài liệu số Truy cập
1 Chính trị, Pháp luật 3072 228 34
2 Cơ khí 47672 1437 582
3 Điện 36079 1199 632
4 Điện tử, Viễn thông 17355 886 356
5 Đồ án 0 0 0
6 Khác 235 85 62
7 Khoa học cơ bản 25618 839 241
8 Kinh tế 3143 195 139
9 Luận văn, luận án 2 3 4
10 Môi trường 2483 230 251
11 Ô tô 243 26 75
12 Sư phạm 840 20 0
13 Tâm lý, xã hội 0 0 0
14 Xây dựng 2465 307 1138
Cộng: 139207 5455 3514
THỐNG KÊ LOẠI
TT Loại Tài liệu in Tài liệu số Truy cập
1 Chuyên khảo 1068 304 26
2 Giáo trình 114536 2896 1080
3 Hướng dẫn 60 10 44
4 Tham khảo 23550 2249 2364
Cộng: 139214 5459 3514
THỐNG KÊ DỮ LIỆU
TT Dữ liệu Tài liệu in Tài liệu số Truy cập
1 Bài giảng online 0 1 2
2 Khác 0 6 4
3 Luận án 11 11 0
4 Luận văn 989 464 7
5 Sách bộ 37476 1144 286
6 Sách đơn 100738 3833 3215
Cộng: 139214 5459 3514
HỌC PHẦN VÀ TÀI LIỆU

Tổng số học phần
594
HP gắn tài liệu
492
HP chưa gắn tài liệu
102