TRA CỨU TÀI LIỆU SỐ TÍCH HỢP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Cơ sở dữ liệu số tích hợp chương trình đào tạo giúp người học dễ dàng tra cứu tài liệu theo từng học phần. Tài liệu được cập nhật từ cán bộ thư viện, giảng viên quản lý và giảng dạy các học phần.
THỐNG KÊ LĨNH VỰC
TT Lĩnh vực Tài liệu in Tài liệu số Truy cập
1 Cơ khí 28227 928 241
2 Khoa học cơ bản 16023 500 191
3 Kinh tế 1928 135 100
4 Ô tô 124 18 67
5 Điện tử, Viễn thông 11383 594 234
6 Điện 23040 772 346
7 Xây dựng 1483 88 206
8 Chính trị, Pháp luật 2267 143 35
9 Khác 164 53 30
10 Môi trường 1524 96 78
11 Luận văn, luận án 1 1 1
12 Sư phạm 754 14 1
13 Tâm lý, xã hội 0 0 0
14 Đồ án 0 0 0
Cộng: 86918 3342 1530
THỐNG KÊ LOẠI
TT Loại Tài liệu in Tài liệu số Truy cập
1 Chuyên khảo 851 233 6
2 Giáo trình 70592 1824 675
3 Hướng dẫn 40 1 8
4 Tham khảo 15436 1285 844
Cộng: 86919 3343 1533
THỐNG KÊ DỮ LIỆU
TT Dữ liệu Tài liệu in Tài liệu số Truy cập
1 Bài giảng online 0 0 0
2 Khác 0 0 0
3 Luận án 0 0 0
4 Luận văn 760 336 10
5 Sách bộ 24460 726 240
6 Sách đơn 61699 2281 1283
Cộng: 86919 3343 1533
HỌC PHẦN VÀ TÀI LIỆU

Tổng số học phần
594
HP gắn tài liệu
319
HP chưa gắn tài liệu
275